Kırsal alanın önemli faaliyetlerinden biri de balıkçılık. Kadınların balıkçılık faaliyetlerine katılımı eskilere dayanmasına rağmen resmi kayıtlarda ve çalışma yaşamına katılımda cinsiyet açısından onların aleyhine hatta onları yok sayan bir yaklaşım söz konusu. Bilfiil avcılık yapan kadın balıkçıların varlığı ya bilinmiyor ya göz ardı ediliyor. Bu nedenle, balıkçılığın yaşam biçimi, çalışma şartları, yönetim ve yapılanma şekilleri, kadın varlığı göz ardı edilerek günümüze gelmiş durumda. Kadınlar bir yandan sektöre ciddi düzeyde katkı sağlarken diğer yandan da önemli sorunlarla karşı karşıya.

2012 yılında Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı’nda da ortaya konulduğu gibi kadınların yoksullaşmalarındaki en önemli faktörlerden biri toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler. Özellikle kırsal kesimde aile reisliği, toprak sahipliği, mülk yönetme, iş kurma ve yürütme, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklere neden oluyor. Mülkiyet yapısı nedeniyle yani balıkçı kadınların tekne sahibi olmaması ve çalıştıkları teknelerin eşlerine ait olması, kadın balıkçıların balıkçılık kooperatiflerine katılımına ve ortak olmasına engel oluyor. Bu ve benzeri nedenler, kadınların denizdeki emeklerinin fark edilmemesine, yok sayılmasına, kayıt altına alınamamasına, örgütlenememelerine, örgütlerde temsil edilememelerine yol açıyor.

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS fonu tarafından desteklenen Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi bu sorunlardan hareketle Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kadın balıkçıların ekonomik varlıklarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla başladı. Kadın balıkçıların kamuoyu ve kamu kurumları nezdinde görünürlüğünün artması için çalışmalara 2007-2008 yılında yüksek lisans tezi ile başlayan, projenin yürütücüsü Dr.Huriye Göncüoğlu “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoksullukla mücadelede en etkin araç küçük ölçekli aile üreticilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi. Bu açıdan tarım sektörünün altında ele alınan ve emeği görünür olmayan kadın balıkçılara yönelik politika ve kapasitenin geliştirilmesi, hem kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliği açısından hem de kırsalda kadının varlığının güçlendirilmesi açısından çok önemli”dedi.

 

En Yoksullar Kırsaldaki Kadınlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 yılı için sunduğu verilere göre sürekli yoksulluk içinde olan nüfusun oranı %15,1; maddi yoksulluk çeken nüfusun oranı %29,4. Kırsal yoksulluğu ortaya koyan mevcut son veriler ise kırsal nüfusun karşı karşıya olduğu sorunu açıkça ortaya koyuyor; Türkiye çapında yoksulluğun oranı %18,1 iken kırsal yoksulluğun oranı %38,7. Türkiye’de kentsel yoksulluk düşerken kırsal yoksulluk giderek artıyor. Kırsal yoksullar içinde en büyük pay yevmiyeli işçilerden sonra çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ücretsiz aile işçileri.

 

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü

Her yıl 15 Ekim, Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlanmasındaki amaç çifti kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek, hükümetin ve kamuoyunun kadın çiftçilerin sorunları ve toplumdaki rolleri konusunda hassas olmalarını sağlamak, kadın çiftçiler ile ilgili örgütlerin ve toplulukların bugünkü kutlamalarını desteklemek, kadın çiftçilerin faaliyetlerini görünür kılmak, tüm dünyada bu günde ortak bir ruh oluşturarak bir farkındalık sağlamaktır.

 

Detaylı bilgi ve iletişim: kadinbalikcilar@gmail.com Tel: 0555 840 86 96